સંતતિ બાબત 


તમારા સંતાન હોય તો તેઓના જન્મ વિષે માહિતી આપશો. 

તમે અહીં જે માહિતી આપશો તે કેવી રીતે ઉપયોગી થશે ?

  • સંતાન સુખ ક્યારે મળશે તે શક્યતા ચકાસવામાં 
  • સંતતિ સુખ કે ક્લેશ જોવા બાબત 
  • મેળાપક બાબતમાં નાડી દોષ વગેરે  ન હોય છતાં સંતતિ નો અભાવ હોય તેવું બને અને દોષ  હોય છતાં સંતતિ સુખ હોય તેવું બને છે તે પુરવાર કરવામાં 
  • માંગલિક કુંડળી હોય છતાં સુખી દાંપત્ય હોય તે પુરવાર કરવામાં