મને ગમતી અન્ય ગુજરાતી સાઈટ્સ
 
 
વાંચકો ને અન્ય સાઈટ વિષે જાણકારી મળી રહે તે હેતુથી જ્યોતિષ વિષયક બીજી સાઈટ્સ જે મને ગમીછે તેની લીંક અહી કોઈ પૂર્વગ્રહ કે ખાસ પસંદગી નાં ક્રમ સિવાય આપીછે.
 
 
 
 

ગુજરાતી ટાઈપ માટે :-