માનસિક તકલીફ
 


 
યાદ શક્તિ વધારવા
 
લઘુતાગ્રંથી થી છુટકારો
 
 
 
ચિંતાખોર સ્વભાવ સુધારવા
 
નિરાશાવાદી માનસિકતા માંથી મુક્તિ
 
 
વ્યાસન મુક્તિ
 
માનસિક અસ્થિરતા - ગાંડપણ