શાંતિ મંત્ર

ઓમ ભદ્રમ કરણેભી: શ્રુણયામ દેવા:
ભદ્રમ પશ્યેમા
 
 
 
"Om Bhadram Karnebhih Shrunuyaama Devaah
Bhadram Pashyemaakshabhiryajatraah
Sthirairangaistushtuvaamsastanoobhih
Vyashema Devahitam Yadaayuh
Swasti Na Indro Vridhashravaah
Swasti Nah Pooshaa Vishwavedaah
Swasti Nastaarkshyo Arishtanemih
Swasti No Brihaspatir Dadhaatu
Om Shantih, Shantih, Shantih"

Meaning: The literal meaning of this mantra is: "OM. O Gods! Let us hear promising things from our ears. O respectful Gods! Let us see propitious things from our eyes, let our organs and body be stable, healthy and strong. Let us do what is pleasing to gods in the life span allotted to us. May Indra, inscribed in the scriptures do well to us, May Pushan who is knower of world do good to us and May Trakshya who devastates enemies do good to us! May Brihaspati do well to us! OM Peace, Peace, Peace".