આર્થિક બાબતો - આવક - નાણાંકીય બાબતો
 
ધંધા રોજગારમાં ખોટ - મંદી
 
જમીન-મકાન વેચાતા ન હોય
 
ચોરી- છેતરપિંડીથી નુકસાન
 
દેવું કરજ વધુ થઇ ગયું હોય
 
ખોટી જગ્યાએ નાણા ફસાયા હોય